معرفی سنجش های عوامل تنیدگی‎زای حرفه‎ای

سنجش های عوامل تنیدگیزای حرفهای (MJS؛ اسپکتور و جکس، 1998)

این ابزار شامل مقیاس تعارض بین‌فردی در محیط کار (ICAWS)، مقیاس محدودیت های سازمانی (OCS) و فهرست بار کمی کار (QWI) است. 

 

مقیاس تعارض بین‌فردی در محیط کار (ICAWS) 

مقیاس تعارض بین فردی در محیط کار ICAWS)؛ اسپکتور و جکس، 1998) به ارزشیابی تعارض های بین‌‌فردی در محل کار به عنوان مهم ترین منبع تنیدگیزای حرفه‎ای می‌پردازد (اسپکتور و جکس، 1998). تعارض های بین‌فردی در محل کار میتوانند از عدم توافق های خفیف بین همکاران تا توهین های بدنی نسبت به دیگران گسترده باشند. این تعارض ها ممکن است آشکار (مانند بی ادبی نسبت به یک همکار) و یا ناآشکار (مانند شایعه‌سازی در مورد یک همکار) باشند. 

مقیاس ICAWS دارای4 مادّه است. این مادّهها با مطرح کردن پرسش هایی در مورد مشاجره با دیگران، رفتار غیرمؤدبانه و کارهای تند و زننده دیگران در محیط کار، چگونگی کنار آمدن فرد با دیگران را در محیط کار مورد ارزیابی قرار میدهند. 

 

مقیاس محدودیت های سازمانی(OCS)

محدودیت های سازمانی موقعیت‌ها یا اموری را نشان میدهند که از برگردان توانمندی ها و کوشش های کارمندان به سطوح بالای عملکرد شغلی ممانعت به عمل میآورند. مقیاس محدودیت های سازمانی (OCS؛ اسپکتور و جکس، 1998) که بر اساس کار پیترز و اّکونور در سال1980 گسترش یافته، دارای 11 مادّه است و به ارزشیابی محدودیت هایی می‌پردازد که با عملکرد شغلی تداخل می‌کنند. این مادّه‌ها 11 قلمرو محدودیت ‌سازمانی را ارزیابی میکنند. محدودیت های موقعیتی متداول در سازمان ها شامل تجهیزات معیوب، اطلاعات ناکامل یا نارسا و یا مزاحمت های دیگران هستند (اسپکتور و جکس، 1998).

فهرست بار کمی کار ((QWI

فهرست بار کمی کار (QWI؛ اسپکتور و جکس،1998 ) دارای 5 مادّه است که برای ارزشیابی مقدار یا کمیت کار در یک حرفه طراحی شده است. در ابتدا، این فهرست برای سنجش بار کیفی و کمی کار یعنی دشواری و مقدار کار، گسترش یافته بود. اولین نسخه آن که توسط اسپکتور در سال1987 استفاده شد، 8 ماده داشت. در بررسی های بعدی آشکار شد که برخی از مادّهها مشکلزا هستند و حذف آنها میتواند هماهنگی درونی مقیاس را افزایش دهد. بنابراین، در نسخه دوم یک مادّه حذف شد (اسپکتور، دیرو جکس، 1988) و در نهایت دو مادّه دیگر کنار گذاشته ‌شد. در نسخه نهایی، تنها 5 مادّه مربوط به بار کمی کار باقی ماند. هر مادّه نشاندهنده یک عبارت در مورد مقدار کار است.

استورا، م. (1376). تنیدگی یا استرس بیماری جدید تمدن. ترجمه پ. دادستان. تهران: انتشارات رشد (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1991).

Spector, P. E. (2002). Employee control and occupational stress. Current Directions, 11, 133 – 136.

Spector, P. E., & Jex, S. M. (1998). Development of four self-report measures of job stressors and strain: Interpersonal Conflict at Work Scale, Organizational Constraints Scale, Quantitative Workload Inventory, and Physical Symptoms Inventory. Journal of Occupational Health Psychology, 3(4), 356–367