معرفی سنجش تنیدگی حرفه‌ای

معرفی سنجش

سنجش های عوامل تنیدگی زای حرفه ای (MJS؛ اسپکتور و جکس، 1998)

این ابزار شامل مقیاس تعارض بین‎‌فردی در محیط کار[1] (ICAWS)، مقیاس محدودیت های سازمانی[2] (OCS) و فهرست بار کمی کار[3] (QWI) است.

 

مقیاس تعارض بین‌فردی در محیط کار (ICAWS)

مقیاس تعارض بین فردی در محیط کار ICAWS)؛ اسپکتور و جکس، 1998) به ارزشیابی تعارض های بین‌‌فردی در محل کار به عنوان مهمترین منبع تنیدگی‎زای حرفه‎ای می‌پردازد (اسپکتور و جکس، 1998). تعارض های بین‌فردی در محل کار می‎توانند از عدم توافق های خفیف بین همکاران تا توهین های بدنی نسبت به دیگران گسترده باشند. این تعارض ها ممکن است آشکار[4] (مانند بی ادبی نسبت به یک همکار) و یا ناآشکار[5]  (مانند شایعه‌سازی[6] در مورد یک همکار) باشند.

مقیاس ICAWS دارای4 مادّه است. این مادّه‎ها با مطرح کردن پرسش هایی در مورد مشاجره با دیگران، رفتار غیرمؤدبانه و کارهای تند و زننده دیگران در محیط کار، چگونگی کنار آمدن فرد با دیگران را در محیط کار مورد ارزیابی قرار می‎دهند.

 

مقیاس محدودیت های سازمانی(OCS)

محدودیت های سازمانی[7] موقعیتها یا اموری را نشان می‎دهند که از برگردان توانمندی ها و کوشش های کارمندان به سطوح بالای عملکرد شغلی ممانعت به عمل می‎آورند. مقیاس محدودیت های سازمانی (OCS؛ اسپکتور و جکس، 1998) که بر اساس کار پیترز[8] و اّکونور[9] در سال1980 گسترش یافته، دارای 11 مادّه است و به ارزشیابی محدودیت هایی می‌پردازد که با عملکرد شغلی تداخل می‌کنند. این مادّه‌ها 11 قلمرو محدودیت ‌سازمانی را ارزیابی می‎کنند. محدودیت های موقعیتی متداول در سازمان ها شامل تجهیزات معیوب، اطلاعات ناکامل یا نارسا و یا مزاحمت های دیگران هستند (اسپکتور و جکس، 1998).

فهرست بار کمی کار ((QWI

فهرست بار کمی کار (QWI؛ اسپکتور و جکس،1998) دارای 5 مادّه است که برای ارزشیابی مقدار یا کمیت کار در یک حرفه طراحی شده است. در ابتدا، این فهرست برای سنجش بار کیفی و کمی کار یعنی دشواری و مقدار کار، گسترش یافته بود. اولین نسخه آن که توسط اسپکتور در سال1987 استفاده شد، 8 ماده داشت. در بررسی های بعدی آشکار شد که برخی از مادّه‎ها مشکل‎زا هستند و حذف آنها می‎تواند هماهنگی درونی مقیاس را افزایش دهد. بنابراین، در نسخه دوم یک مادّه حذف شد (اسپکتور، دیر[10]و جکس، 1988) و در نهایت دو مادّه دیگر کنار گذاشته ‌شد. در نسخه نهایی، تنها 5 مادّه مربوط به بار کمی کار باقی ماند. هر مادّه نشان‎دهنده یک عبارت در مورد مقدار کار است.

استورا، م. (1376). تنیدگی یا استرس بیماری جدید تمدن. ترجمه پ. دادستان. تهران: انتشارات رشد (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1991).

Spector, P. E. (2002). Employee control and occupational stress. Current Directions, 11, 133 – 136.

Spector, P. E., & Jex, S. M. (1998). Development of four self-report measures of job stressors and strain: Interpersonal Conflict at Work Scale, Organizational Constraints Scale, Quantitative Workload Inventory, and Physical Symptoms Inventory. Journal of Occupational Health Psychology, 3(4), 356–367

 

 

 

[1] . Interpersonal Conflict at Work Scale (ICAWS)

[2] . Organizational Constraints Scale (OCS)

[3] . Quantitative Workload Inventory (QWI)

[4] . overt

[5] . covert

[6] . spreading rumors

[7] . organizational constraints

[8] . Peters, L. H.

[9] . O’Connor, E. J.

[10] . Dwyer, D. J.